צמצום עיצום כספי מסך 574,560 ₪ לסך 17,850 ₪, וביטול 2 התראות מנהליות

בעקבות ביקורת שנערכה בחברת תקשורת החליט הממונה על עיצומים כספיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להמציא לחברה 3 התראות מנהליות בגין (1) אי מסירת הודעה בכתב לעובד, בתוך 30 מתחיל העבודה או לעובד שעבד לפני 1.06.2002 מיום שדרש זאת בכתב ולא יאוחר מ – 7 ימים מתחילת עבודתו; (2) אי תשלום פדיון חופשה; (3) ואי תשלום תשלומים מכוח צו הרחבה בעניין הפנסיה.

כמו כן, משרד העבודה הטיל על החברה עיצום כספי בסך של 574,560 ₪ בגין אי העברת סכומים שנוכו מהעובדים לקופות הפנסיה או העברת סכומים באיחור.

החב' העבירה את ההתראות המנהליות והעיצום הכספי לטיפולו של עו"ד אליסף אוחיון אשר הצליח לצמצם את העיצום הכספי מסך של 574,560 ₪ לסך של 17,850 ש"ח תוך ביטול מלא של שתי ההתראות המנהליות.

לקריאת ההחלטה – לחץ כאן.